Tutustu Kainuun hyvinvointialueen toimintaan tiedotelehdestämme (28.12.2022)

Tervetuloa Kainuun hyvinvointialueelle!

Kainuun hyvinvointialueen verkkosivut 2.1.2023 alkaen osoitteessa hyvinvointialue.kainuu.fi

Pe­rus­pal­ve­luis­ta ovat tä­hän as­ti vas­tan­neet kun­nat ja kau­pun­git – jos­kus myös kun­tayh­ty­mien tai vas­taa­vien yh­tei­sor­ga­ni­saa­tioi­den kaut­ta.
Jat­kos­sa so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ja pe­las­tus­toi­men pal­ve­luis­ta vas­taa­vat hy­vin­voin­tia­lueet, jot­ka ovat suu­rem­pia maa­kun­nal­li­sia yh­tei­sö­jä.