Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto on hyvinvointialuelakiin perustuva vaikuttamistoimielin. Vaikuttamistoimielimet eivät kuitenkaan ole hyvinvointialuelain 35 §:ssä tarkoitettuja hyvinvointialueen toimielimiä, eivätkä hyvinvointialueen viranomaisia. Vaikuttamistoimielinten jäsenet eivät ole hyvinvointialuelain 74 §:ssä tarkoitettuja hyvinvointialueen luottamushenkilöitä, joten he eivät hoida tehtäväänsä virkavastuulla. Kainuun hyvinvointialueen nuorisovaltuusto on puolue-poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä. Hyvinvointialueen nuorisovaltuusto toimii myös pyydettäessä Kainuun maakuntaliiton kehittämisen ja päätöksenteon vaikuttamistoimielimenä.

1 § Tarkoitus

Kainuun hyvinvointialueen nuorisovaltuusto on hyvinvointialuelakiin perustuva vaikuttamistoimielin. Nuorisovaltuuston tarkoituksena on edistää nuorten osallisuutta sekä huomioon ottamista hyvinvointialueen päätöksenteossa ja kaikissa nuoria koskevissa asioissa jo valmisteluvaiheessa sekä edistää viranomaisten, nuorten sekä nuorisojärjestöjen yhteistoimintaa.

2 § Tehtävät

Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston tehtävänä on

  1. vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä nuorison ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta
  2. edistää nuorison osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia maakunnassa,
  3. edistää yhteistyötä nuorison, kunnallisten nuorisovaltuustojen ja hyvinvointialueen välillä. Hyvinvointialueen nuorisovaltuusto
  4. seuraa, arvioi, antaa lausuntoja ja tekee aloitteita,
  5. tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella,
  6. kuulee asiantuntijoita ja/tai hankkii muun tarpeelliseksi katsomansa selvityksen käsiteltävänä olevaan asiaan.

Nuorisovaltuusto voi ottaa kantaa, valvoa nuorten etua, nostaa esiin epäkohtia parannusehdotuksineen, tehdä ehdotuksia hyvinvointialueen ja maakuntaliiton hallitukselle sekä antaa lausuntoja pyydettäessä oman harkintansa mukaan. Nuorisovaltuusto osallistuu hyvinvointialueen ja maakunnan tulevaisuuden suunnitteluun. Nuorisovaltuuston tehtävänä on koota alueen nuorten näkemyksiä mahdollisimman laajasti ja tuoda niitä mukaan Kainuun hyvinvointialueen ja maakunnan kehittämistyöhön sekä päätöksenteon tueksi. Yhteistyössä muiden nuorten vaikuttajaryhmien ja kuntien nuorisotoimien kanssa nuorisovaltuuston tehtävä on kannustaa nuoria osallistumaan Kainuun hyvinvointialueen ja maakunnan kehittämiseen sekä kiinnostumaan yhteiskunnallisista asioista. Nuorisovaltuusto pitää yhteyttä Suomen muihin nuorisovaltuustoihin. Tehtäviensä toteuttamiseksi nuorisovaltuusto järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Toimintasääntö ja pöytäkirjat on siirretty Kainuun hyvinvointialueen verkkosivuille:
https://hyvinvointialue.kainuu.fi/nuorisovaltuusto