Mis­tä on ky­se?

So­te-uu­dis­tuk­ses­sa ko­ko jul­ki­nen so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­to se­kä pe­las­tus­toi­men pal­ve­lut uu­dis­te­taan. 

Tu­le­vai­suu­des­sa hy­vin­voin­tia­lueet ovat kun­tien si­jaan vas­tuus­sa so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­ta se­kä pe­las­tus­toi­mes­ta. Kun­nat vas­taa­vat jat­kos­sa­kin muun muas­sa
päi­vä­hoi­dos­ta, ope­tuk­ses­ta, lii­kun­nas­ta ja kult­tuu­ris­ta.

Kai­nuus­sa uu­dis­tus tar­koit­taa käy­tän­nös­sä si­tä, et­tä Kai­nuun Pe­las­tus­lai­tok­sen ja Kai­nuun so­ten aiem­mat toi­min­not yh­teen­so­vi­te­taan se­kä Puo­lan­gan kun­nan so­te-toi­min­not lin­kitetään sa­maan or­ga­ni­saa­tioon.

Hy­vin­voin­tia­lue on kun­nis­ta ja val­tios­ta eril­li­nen jul­ki­soi­keu­del­li­nen yh­tei­sö, jol­la on alueel­laan it­se­hal­lin­to. Hy­vin­voin­tia­lueen toi­min­ta kä­sit­tää var­si­nai­sen toi­min­nan li­säk­si omis­tuk­seen, so­pi­muk­seen ja ra­hoit­ta­mi­seen liit­ty­vät toi­min­not. Suo­mes­sa on jat­kos­sa yh­teen­sä 21 hy­vin­voin­tia­luet­ta, jois­ta Kai­nuun maa­kun­ta on yk­si. Hy­vin­voin­tia­lueen toi­min­nas­ta on sää­det­ty si­tä kos­ke­vas­sa lais­sa

Lais­sa so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon jär­jes­tä­mi­ses­tä on sää­det­ty hy­vin­voin­tia­lueen jär­jes­tä­mis­vas­tuul­la ole­van so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon jär­jes­tä­mi­ses­tä, ke­hit­tä­mi­ses­tä, oh­jauk­ses­ta ja val­von­nas­ta. Hy­vin­voin­tia­luei­den toi­meen­pa­noa kos­ke­vas­sa lais­sa sää­de­tään mm. aluei­den pe­rus­ta­mi­ses­ta ja vä­liai­kai­ses­ta hal­lin­nos­ta.

Mik­si?

Suo­ma­lai­set ikään­ty­vät ja tar­ve hoi­val­le kas­vaa.  Sa­mal­la mei­tä syn­tyy aiem­paa vä­hem­män, ei­kä työs­sä­käy­viä ja si­ten ve­ro­tu­lo­ja ole riit­tä­väs­ti kat­ta­maan pal­ve­lu­tar­vet­ta. Hoi­toon ja pal­ve­lui­hin pää­syä voi jou­tua odot­ta­maan, jo­ka voi ai­heut­taa li­sää on­gel­mia. Pal­ve­lu­jär­jes­tel­mää on muu­tet­ta­va, jot­ta voim­me yl­lä­pi­tää tur­val­li­suut­ta ja hy­vin­voin­tia.

Mi­ten?

Pe­rin­tei­siä toi­mi­pis­teis­sä tar­jot­ta­via pal­ve­lui­ta täy­den­ne­tään verk­ko­pal­ve­luil­la ja ko­tiin tuo­ta­vil­la pal­ve­luil­la. Eri­tyi­ses­ti har­vaan asu­tul­la seu­dul­la voi­daan käyt­tää myös liik­ku­via pal­ve­lui­ta hel­pot­ta­maan nii­den saa­ta­vuut­ta.

Di­gi­taa­li­set pal­ve­lut li­sään­ty­vät. Ajan­va­rauk­set, oh­jeet tai hoi­don ar­vioin­ti ta­pah­tuu yhä useam­min ne­tis­sä tai pu­he­li­mel­la. Sa­moin hoi­ta­jan, lää­kä­rin tai so­siaa­li­työn­te­ki­jän voi ta­voit­taa myös vir­tuaa­li­ses­ti.  Asioi­da voi edel­leen myös pai­kan pääl­lä, mut­ta suu­ri osa pal­ve­lu­kon­tak­teis­ta voi­daan teh­dä näi­den rin­nal­la myös etä­nä.

So­te-uu­dis­tuk­sen ta­voit­teet

So­te-uu­dis­tuk­sen pää­mää­rä­nä on, et­tä kaik­ki saa­vat laa­duk­kai­ta so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­ja yh­den­ver­tai­ses­ti ja et­tä hy­vin­voin­ti ja ter­vey­se­rot ka­ven­tu­vat. So­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­sa ote­taan käyt­töön par­haat ja te­hok­kaim­mat toi­min­ta­ta­vat. Eri­tyi­ses­ti so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den yh­teis­toi­min­nan on pa­ran­nut­ta­va. Yh­tey­de­no­ton pal­ve­lui­hin tu­lee ol­la help­poa ja nii­hin on pääs­tä­vä no­peas­ti ja ajal­laan.

Ta­voit­tee­na on myös tur­va­ta am­mat­ti­tai­toi­sen työ­voi­man saan­ti. Pääo­sin pal­ve­lut ovat jul­ki­sia pal­ve­lu­ja, ja nii­tä täy­den­tä­vät en­ti­seen ta­paan yk­si­tyi­set pal­ve­lun­tuot­ta­jat se­kä jär­jes­töt.

Li­sä­tie­to­ja val­ta­kun­nal­li­sel­ta si­vus­tol­ta so­teuu­dis­tus.fi 

Ku­ka päät­tää ja mis­tä?

Kai­kil­la hy­vin­voin­tia­lueil­la on alue­val­tuus­to, jo­ka va­li­taan alue­vaa­leil­la nel­jän vuo­den toi­mi­kau­dek­si. Val­tuus­to käyt­tää ylin­tä pää­tös­val­taa ja päät­tää hy­vin­voin­tia­lueen toi­min­nas­ta, pal­ve­luis­ta ja nii­den ta­lou­des­ta.  

Alue­val­tuus­to aset­taa puo­les­taan alue­hal­li­tuk­sen ja muut toi­mie­li­met se­kä va­lit­see hy­vin­voin­tia­lueel­le joh­ta­jan. Alue­hal­li­tus ja -joh­ta­ja se­kä muut hy­vin­voin­tia­lueen vir­ka­mie­het vas­taa­vat hy­vin­voin­tia­lueen käy­tän­nön toi­min­taa ja hal­lin­toa.

Ra­ken­ne ja teh­tä­vät ovat hy­vin sa­man­kal­tai­sua kuin ny­kyis­ten kun­tien tai kun­tayh­ty­mien pää­tök­sen­teos­sa, mut­ta nyt rat­kai­sut ovat ko­ko aluet­ta kos­ke­via. 

Mi­ten ra­hoi­te­taan?

Hy­vin­voin­tia­luei­den ra­hoi­tus koos­tuu pääo­sin val­tion ra­hoi­tuk­ses­ta ja toi­min­nan mak­su­tu­lois­ta. Alueet ovat ra­hoi­tuk­sen käy­tön suh­teen it­se­näi­siä, mut­ta ra­hoi­tuk­sen on tur­vat­ta­va so­te-pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­nen lain­sää­dän­nön mu­kai­ses­ti.

Kos­ka alueet eroa­vat toi­sis­taan asuk­kai­den pal­ve­lu­tar­pei­den ja mui­den taus­ta­te­ki­jöi­den suh­teen, ote­taan nä­mä huo­mioon val­tion ra­hoi­tuk­sen mää­räy­ty­mi­ses­sä.  Ra­hoi­tus­mal­li si­säl­tää myös kan­nus­tei­ta kus­tan­nus­ten kas­vun hal­lin­taan, jol­la py­ri­tään pa­ran­ta­maan jul­ki­sen ta­lou­den kes­tä­vyyt­tä.

UKK – Usein ky­syt­ty­jä ky­sy­myk­siä 

Pe­rus­tie­to­ja ja vas­tauk­sia ylei­sim­piin ky­sy­myk­siin so­teuu­dis­tus.fi:stä!

Tu­tus­tu myös val­ta­kun­nal­li­seen so­te-uu­dis­tuk­sen vies­tin­tään!

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö jul­kai­see uu­tis­kir­jet­tä, jos­sa ker­ro­taan ajan­koh­tai­sis­ta val­mis­te­lua­siois­ta.