Osallisuus

Kun­ta­lais­ten osal­li­suus on yk­si hy­vin­voin­tia­lueen suun­nit­te­lus­sa ja to­teu­tuk­ses­sa huo­mioi­ta­va pe­riaa­te. Hy­vin­voin­tia­lueet or­ga­ni­soi­daan tu­tuil­la de­mok­raat­ti­sen kun­nal­li­sen pää­tök­sen­teon me­ne­tel­mil­lä. Asuk­kaat siis va­lit­se­vat it­seään edus­ta­vat val­tuu­te­tut, jot­ka te­ke­vät rat­kai­su­ja alueen pal­ve­lui­ta ja hal­lin­toa kos­kien.

Tä­män li­säk­si tu­lee ko­ros­taa eri­lais­ten kan­sa­lais­toi­min­nan ja osal­li­suu­den muo­to­ja esi­mer­kik­si jär­jes­tö­jen ja muun va­paaeh­tois­toi­min­nan avul­la. Hy­vin­voin­tia­lueen tu­lee myös huo­leh­tia nuo­ri­so-, se­kä van­hus- ja vam­mais­neu­vos­to­jen toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­tä.

Kai­nuun vä­liai­kai­sen val­mis­te­lu­toi­mie­li­men työ­ryh­mä ”Yh­dys­pin­nat” on eri­tyi­ses­ti tee­maan kes­kit­ty­vä. Työ­ryh­män teh­tä­vä­nä on suun­ni­tel­la ja val­mis­tel­la maa­kun­nan alueen osal­li­suu­den ja yh­teis­toi­min­nan jär­jes­te­lyi­tä.

Osal­li­suut­ta val­mis­te­luun voi­daan vah­vis­taa myös avoi­mil­la pa­lau­te- ja kes­kus­te­lu- tai tee­ma­ti­lai­suuk­sil­la, jois­sa voi­daan kä­si­tel­lä ajan­koh­tai­sia tai asuk­kai­den esiin nos­ta­mia asioi­ta.

Strategiakysely kaikille kainuulaisille järjestettiin 4.-14.10.2022