Vanhusneuvosto

1 § Tarkoitus
Vanhusneuvosto on hyvinvointialuelakiin perustuva vaikuttamistoimielin. Vaikuttamistoimielimet eivät ole kuitenkaan hyvinvointialuelain 35 §:ssä tarkoitettuja hyvinvointialueen toimielimiä, eivätkä hyvinvointialueen viranomaisia. Vaikuttamistoimielinten jäsenet eivät ole hyvinvointialuelain 74 §:ssä tarkoitettuja hyvinvointialueen luottamushenkilöitä, joten he eivät hoida tehtäväänsä virkavastuulla.
Vanhusneuvoston tarkoituksena on edistää ikääntyneen väestön osallisuutta sekä huomioon ottamista hyvinvointialueen päätöksenteossa ja kaikissa ikääntyneitä koskevissa asioissa jo valmisteluvaiheessa sekä edistää viranomaisten, ikääntyneiden sekä vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa.

2 § Tehtävät
Kainuun hyvinvointialueen vanhusneuvoston tehtävänä on

 1. vaikuttaa Kainuun hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä ikääntyneen väestön ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta,
 2. edistää vanhusten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia maakunnassa,
 3. edistää yhteistyötä vanhusten, kunnallisten vanhusneuvostojen ja hyvinvointialueen välillä.
  Kainuun hyvinvointialueen vanhusneuvosto
 4. seuraa, arvioi, antaa lausuntoja ja tekee aloitteita,
 5. tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen Kainuun hyvinvointialueella,
 6. kuulee asiantuntijoita ja/tai hankkii muun tarpeelliseksi katsomansa selvityksen käsiteltävänä olevaan asiaan.
  Vaikuttamistehtävän hoitaminen edellyttää, että vanhusneuvosto saa hyvissä ajoin tiedot ajankohtaisista hankkeista. Vanhusneuvoston tulee olla myös oma-aloitteinen asioiden hoitaja.
  Vanhuspalvelulain (980/2012) nojalla vanhusneuvosto on otettava mukaan vanhuspalvelulain mukaisen ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun ja palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin.

Toimintasääntö ja pöytäkirjat on siirretty Kainuun hyvinvointialueen verkkosivuille:
https://hyvinvointialue.kainuu.fi/vanhusneuvosto