Aluehallitus valitsi toimialuejohtajat

Kainuun aluehallitus valitsi toimialuejohtajat

Kainuun aluehallitus on kokouksessaan 12. syyskuuta valinnut hyvinvointialueen uuden organisaation toimialuejohtajat ja vahvistanut virkojen palkkauksen:

 • Terveyden ja sairaudenhoidon palveluiden toimialuejohtajaksi LL Mari Kinnunen (kokonaispalkka 10 985 € / kk)
 • Ikäihmisten palveluiden toimialuejohtajaksi sosionomi YAMK Kaisa-Mari Käyhkö (kokonaispalkka 9 200 € / kk)
 • Akuuttihoidon ja pelastuspalveluiden toimialuejohtajaksi LL Sami Mäenpää (kokonaispalkka 10 600 € / kk)
 • Sosiaali- ja perhepalveluiden toimialuejohtajaksi YTM Anna-Liisa Kainulainen (kokonaispalkka 8 600 € / kk)
 • Hallinto- ja tukipalveluiden toimialuejohtajaksi HTT Timo Halonen (kokonaispalkka 9 900 € / kk)

Toimialuejohtajat vastaavat johtavina viranhaltijoina alaisestaan toiminnasta ja taloudesta ja toimivat hyvinvointialueen johtoryhmän jäseninä. Virkojen yleisinä kelpoisuusvaatimuksina olivat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, vahva perehtyneisyys toimialaan ja johtamiskokemus.

”Olemme rakentamassa uutta, joten valinnat painottuivat erityisesti muutosjohtamiseen. Johtavat viranhaltijatehtävät ovat vaativia ja valituilta myös odotetaan tuloksia. Olen tyytyväinen lopputulokseen, jossa on hyvä tasapaino vahvaa osaamista. Kuitenkin koko henkilöstön yhteinen kyky ratkaisee miten pystymme vastaamaan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. Organisaatio ja sen muut avainhenkilöt täydentyvät syksyn kuluessa niin palvelualueilla kuin hallinnossakin. Kainuun hyvinvointialueelle tulee myös seuraavissa vaiheissa täytettäväksi vaativia johtamisen tehtäviä”, kommentoi hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg.

Talousarvio-ohje hyväksyttiin, investointivalmistelu käynnissä

Aluehallitus hyväksyi vuoden 2023 ja vuosien 2024 – 2025 taloussuunnittelun laadintaohjeet. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan Kainuun hyvinvointialueen yleiskatteellinen rahoitus vuonna 2023 on noin 371 miljoonaa euroa, joista talousarvio-ohjeen mukaan toimialueille kohdennetaan 343 M€, Puolangan ostopalvelutuotantoon 14,8 M€ ja poistoihin ja korkokuluihin 13,2 M€. Tämän hetken arvion mukaan hyvinvointialueen tulojen ja menojen erotus talousarviovuodelle 2023 on noin 25 M€ alijäämäinen. ”Rahoitustasosta tulee ministeriöiden kanssa käydä edelleen tarkentavia neuvotteluja”, toteaa hyvinvointialuejohtaja Lindberg.

Kainuun hyvinvointialueen investointiesitykset sekä investointeja vastaavat sopimukset vuosille 2023 – 2027 ovat noin 8-9 M euroa / vuosi. Valtioneuvoston päätöksen mukainen Kainuun hyvinvointialueen lainanottovaltuus vuodelle 2023 on 0 euroa, joten investoinnit on rahoitettava kassavaroilla. Investointisuunnitelmaa koskeva esitys on toimitettava vastuuministeriölle 1.10. lokakuuta mennessä. 

Kainuun aluevaltuusto käsittelee ja hyväksyy hyvinvointialueen talousarvion sekä tulevien vuosien taloussuunnitelman vuoden loppuun mennessä.

”Hyvinvointialueet kamppailevat yleisesti rahoitusvajeiden kanssa. Tilanteen ratkaisuesityksistä valtion puolelta ei ole tietoa, mutta kyllä meidän on pysyttävä omissa suunnitteluperusteissamme. Kainuun hyvinvointialueen taloudenpidon tulee olla erittäin tiukkaa”, luonnehtii aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Huotari.

Kokousasioita lyhyesti

Esihenkilöiden rekrytoinnin periaatteet

Aluehallitus päätti, että palvelualuepäälliköt, palveluyksikköpäälliköt ja toimintayksiköiden esihenkilöt otetaan virkaan pääsääntöisesti sisäisen ilmoittautumismenettelyn kautta.

Esihenkilöt valitaan liikkeen luovutuksen piirissä olevista ja virkojen kelpoisuusvaatimukset täyttävistä henkilöistä ansiovertailun perusteella. Ansiovertailussa huomioidaan virkoihin ilmoittautuneet liikkeen luovutuksen piirissä olevat kelpoisuusvaatimukset täyttävät henkilöt. Esihenkilöt valitaan toistaiseksi voimassa oleviin virkasuhteisiin liikkeen luovutuksesta 1.1.2023 alkaen. Ulkoista hakua voidaan käyttää poikkeustapauksissa, mikäli tehtävään ei ole osaamista sisäisen ilmoittautumismenettelyn kautta.

Kainuun soten ja kuntien väliset vuokrasopimukset ja niiden muuttaminen siirryttäessä hyvinvointialueelle

Aluehallitus totesi, että Kainuun kunnat ovat esittäneet toimitiloja koskevien pääomavuokrien tuottovaatimuksen olevan 6 %. Aluehallitus velvoitti hyvinvointialuejohtajan käymään edelleen neuvotteluja kuntien kanssa toimitiloista, joita hyvinvointialue kunnilta tarvitsee.

Valmistelujohtajan määräaikaisen viran perustaminen

Aluehallitus päätti perustaa määräaikaisen valmistelujohtajan viran 31.12.2022 saakka. Tehtävään valittiin valmistelujohtajan tehtävää hoitanut Timo Korhonen.

Valmistelujohtajan tehtävänä on vastata hyvinvointialueen valmistelutyön etenemisestä ja toimia hyvinvointialuejohtajan sijaisena, kunnes vakinaisten viranhaltijoiden sijaisuusjärjestelyt on määritelty.

Kainuun hyvinvointialueen poistosuunnitelma

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen poistosuunnitelman ja päätti pienhankintarajaksi 15 000 euroa. 

Poistosuunnitelmassa on määritelty aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistomenetelmät ja poistoajat.

Kainuun hyvinvointialueen talousarvio-ohje 2023, taloussuunnitelma 2024 – 2025 ja investointisuunnitelma 2023- 2027

Aluehallitus hyväksyi vuoden 2023 ja vuosien 2024 – 2025 taloussuunnittelun laadintaohjeet sekä totesi investointisuunnitelmat vuosille 2023 – 2027. Talousarviovalmistelun lähtökohtana on toimialuekohtainen raamiajattelu, jossa valtion rahoitus jaetaan toimialueille vuoden 2023 alustavan toimintakatearvion mukaisesti. Talousarvio-ohjeistuksessa esitetään, että toimialueille kohdennetaan rahoitusta yhteensä 343 M €, joka jaetaan seuraavasti:

 • Terveyden ja sairaanhoidon palvelut 140,2 M €
 • Akuuttihoidon ja pelastuksen palvelut 30,5 M €
 • Sosiaali- ja perhepalvelut 61,2 M €
 • Ikäihmisten palvelut 70,5 M €
 • Tuotannon hallinto- ja tukipalvelut 40,6 M €

Valtion rahoituksesta kohdentuu 28 miljoonaa euroa seuraavasti:

 • Poistojen ja korkokulujen osuus 13,2 M €
 • Puolangan alueen ostopalveluina tuotettavat palvelut 14,8 M €

Toimialueet suunnittelevat talousarvionsa nollatulokseen siten, että valtion rahoitus ja toiminnan tuotot kattavat toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Tämän hetken arvion mukaan hyvinvointialueen tulojen ja menojen erotus talousarviovuodelle 2023 on noin 25 M€ alijäämäinen. Myös taloussuunnitelmavuodet ovat noin 25 M€ alijäämäisiä. Arviot perustuvat valtiovarainministeriön julkaisemaan hyvinvointialueiden rahoituksen painelaskelmaan vuosille 2023 – 2030 (30.6.2022) sekä alustavaan taloussuunnitelmaan.

Kustannustason nousussa varaudutaan 2,48 %:n HV-indeksin mukaiseen nousuun niin palkkojen kuin muidenkin kustannusten osalta.

Investointien esitetty vuositaso on suunnitteluajanjaksolla 2023 – 2027 noin 8 – 9 M€ / vuosi. Valtioneuvoston päätöksen mukaan Kainuun hyvinvointialueen lainanottovaltuus vuonna 2023 on 0 euroa, joten investoinnit rahoitetaan kassavaroilla. Investointisuunnitelma lähetetään VM:lle tiedoksi.

Kainuun hyvinvointialueen nuorisovaltuuston asettaminen toimikaudelle 2022 – 2024 ja yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Aluehallitus päätti asettaa jäsenet Kainuun hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon toimikaudelle 2022 – 2024, ja hyväksyi yhteistyösopimuksen hyvinvointialueen nuorisovaltuustosta Kainuun liiton kanssa.

Aluehallitus on aiemmin päättänyt nuorisovaltuuston asettamisesta, jonka mukaan nuorisovaltuustona toimii Kainuun liiton kokoama maakunnallinen nuorisovaltuusto.

Kainuun hyvinvointialueen visuaalinen ilme (logot)

Aluehallitus vahvisti Kainuun hyvinvointialueen logot käyttöönotettavaksi. Kainuun hyvinvointialueen logossa säilyy tuttu Kainuun vaakuna vihreän ja keltaisen sävyineen. Uutena osana ilmettä logo voidaan yhdistää myös Kainuun maakuntabrändin muotoihin.

Hyvinvointialueen logoja käytetään organisaatiotunnuksina esimerkiksi asiakirjapohjissa, ajoneuvoissa tai muissa käyttökohteissa. Kainuun pelastuslaitoksessa käytetään lisäksi viranomaistoiminnan tunnuksina sille säädettyjä ja vahvistettuja tunnuksia.

Hyvinvointialueen brändityö liittyy organisaation strategian muotoiluun. Tähän liittyvät brändielementit, kuten viestit ja näkyvyys vahvistetaan aluehallituksessa myöhemmin.

Kainuun hyvinvointialueen väliaikaisen yhteistoimintaelimen täydentäminen ja toimivalta

Aluehallitus nimesi väliaikaisen yhteistoimintaelimen työantajaedustajiksi hyvinvointialuejohtajan, valmistelujohtajan, henkilöstöjohtajan (varalle palvelussuhdepäällikön) sekä aluehallituksen puheenjohtajan.

Väliaikaisen yhteistoimintaelimen kokoonpanoa on tarve päivittää henkilövaihdosten vuoksi ja ennen varsinaisen Kainuun hyvinvointialueen yt-toimielimen järjestäytymistä.

 • Esityslista-aineisto on verkko-osoitteessa kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi
 • Lisätietoja medialle: Aluehallituksen pj Heikki Huotari (044 332 9089), hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg (040 595 0631)
 • Kuvat ja logot: https://kainuunhyvinvointialue.kuvat.fi