Hyvinvointialueen tiedotelehti luettavissa myös sähköisesti

Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lue aloit­taa toi­min­tan­sa 1.1.2023, jol­loin Kai­nuun so­ten ja Kai­nuun pe­las­tus­lai­tok­sen pal­ve­lut siir­ty­vät uu­del­le or­ga­ni­saa­tiol­le. Muu­tos ei edel­ly­tä asiak­kail­ta tai po­ti­lail­ta toi­men­pi­tei­tä.

Kaik­ki toi­mi­pis­teet ja nii­den yh­teys­tie­dot säi­ly­vät en­nal­laan, ja sa­mat am­mat­ti­lai­set pal­ve­le­vat jat­kos­sa­kin. 

Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueen in­fo­leh­ti jae­taan Kai­nuun alueel­la 28.12. il­mais­ja­ke­lu­na Kai­nuun Sa­no­mien, Ko­ti-Ka­jaa­nin ja pai­kal­lis­leh­tien yh­tey­des­sä se­kä säh­köi­se­nä jul­kai­su­na. Leh­des­sä esi­tel­lään al­ka­van or­ga­ni­saa­tion pal­ve­lui­ta, ta­voit­tei­ta ja pää­tök­sen­te­koa.

Tu­tus­tu jul­kai­suun: